search

war

give me 1 ward

🐙Octopus Sashimi: ขอแสดงความยินดีกับคนที่จะได้รับ airdrop จาก COT ในอนาคตด้วยนะครับผม token metric คร่าวๆดังนี้ครับผม 🚀🚀🚀🚀 จำนวนเหรียญทั้งหมด 1,000 ล้าน token COT team 15% ล็อค 3 ปี ONT Foundation 10% ล็อค 3 ปี Co-Builder 30% ทยอยปลดทั้งหมดภายใน 2 ปี Ecosystem 30% ปลดเลย Community reward pool 10% ปลดเลย (คนที่ได้น่าจะแบ่งกันจาก 10% นี้ เยอะทีเดียว) Technology Community 5% ปลดเลย ที่เหลือก็รอดูว่าจะสามารถเดินตามรอยรุ่นพี่อย่าง ONT เจ้าแห่ง Airdrop หลักแสนได้หรือไม่ 🎉🎉🎉 ณเดช งานราย และเรียงเรียบ ไม่มันใจว่าจะมีการประกาศ ให้ลงชื่อ หรือจะแจกในรอบอื่นๆอีกหรือไม่ แต่ join telegram ไว้ก็ไม่เสียหาย https://t.me/COT_ChainsOfThings

Your rewarded tokens will become available after a 30- day lockup period. หมายความว่าครบพันก็ยังถอนไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับ

สมัคร ผ่าน Destop พอกด OK เหมือนมันพยายามส่ง malware อะไรซักอย่างเข้าเครื่องเราน่ะครับ

ตัวนุง เป็น Adware กับอีกตัวเป็น apk ไม่รู้อะไร ใครใช้ android ระวัง นิสนุง ล่ะกันน่ะครับ

พี่เสก เข้าเส้น | QKC พ่อทุกสถาบัน |
คือยังไงหรอครับคุณ crazy

ผมเข้า web ทาง PC พอสมัครเสร็จกด sumit แล้วมันยิง Malware มา 2 ตัวครับ แต่ NoD มันดักได้ก่อน เลยเตือนให้ระวัง ไม่รู้ คนอื่นมีปัญหาเดียวกันรึเปล่า แต่เว็บๆ อืดๆ เลย ยังไม่ได้ทำอะไรต่อ

ใครเจอ Malware อะไรอีกเอามารายงานได้ครับ

Crypto Addict
ผมได้แจ้งกับทีมงานละครับ รออยู่ว่าเค้าจะว่าไง

ผมส่ง Datalog ไปทาง Cotact เค้าแล้วครับ อาจจะเป้นพวก adware โฆษณาของเค้า หรือ server หรือเปล่าเนอะ แต่ระดับนี้ไม่น่าใช้ server ฟรีทำเว็บ

Your rewarded tokens will become available after a 30- day lockup period. ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ lockup period นะ แต่น่าจะถอนได้หลังจบกิจกรรม 30 วันตามที่ผมเข้าใจ

เรียนผู้ใช้และสหายชาว IOST จากการตอบรับอย่างล้นหลามจากกิจกรรม Community Hub ที่ผ่านมา ทางทีม Back-end ได้พบข้อมูลที่ผิดปกติจำนวนมากที่ก่อให้เกิดความล่าช้าต่อเซิฟเวอร์ของเรา เราพบชื่อผู้ใช้จำนวนนึงที่มีการกระทำไม่โปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้จริง ทางเรามีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ทางเราก็ยังพบการทุจริตเกิดขึ้น ดังนั้นทาง IOST จะขอหยุดกิจกรรมนี้ ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 10 น. เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้จริง ทางเราจะจัดการกับบัญชีผู้ทุจริตพร้อมรายงานผลภายใน 7 วันทำการ จากนั้นทางเราจะแจกจ่ายคะแนนให้กับผู้ใช้จริง ผู้ใช้สามารถถอนเงินออกได้ 30 วันหลังจากได้รับคะแนน rewards ในนามของ IOST เรารู้สึกขอบคุณทุกๆคนอย่างยิ่งในการตอบรับกิจกรรมของเรา นอกจากนี้เรายังรู้สึกขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณสำหรับปัญหานี้และเตรียมร่วมสนุกกิจกรรมของเราได้ในเร็วๆนี้ ทีมงาน IOST

แต่แปลกทำไมคะแนนลดเฉยเลย รอถอนอย่างเดียวละผม คงไม่เข้าไปเล่นเอา daily reward ละ

The "IOST Airdrop bot", "IOSToken Airdrop Bot" and "selfdrop" are SCAMS! If something with the IOST name asks you to send it money on @telegram or #Twitter, it is a SCAM! #IOST will NEVER ask you to send us money and will NEVER ask for your private keys! Please be careful! https://twitter.com/i/web/status/1006256917411315712 Please beware of a scam where a telegram user impersonates Kaijian Gao and asks for you to send your email address. This is an attempt to gain your information in order to try and hack you with social engineering. IOST team members will never direct message you on telegram asking for personal information!

As we draw towards the end of Q3, there is only one thing on our minds at IOST... Test-net v1.0! As per our roadmap and commitment to timely releases, v1.0 will be released on schedule and deliver more features than originally planned. Our dev team is hard at work putting on the final bells and whistles for launch. Stay tuned for the full release notes and announcement coming shortly!

Another busy 2 weeks for IOST! We released Everest v1.0, spoke at the Google campus in Warsaw, and launched our new developer portal. Read on for an update on everything IOST! http://bit.ly/2PnnD4f

СеƖеƅratiⴖg ഠuг Νеw Сrγρto Εхchange - Βіnаnсe USВinаncе iѕ plеа𐑈eԁ to аⴖnоuⴖcе the uⴖmаtcheԁ tгading tесhⴖоlogy platfогm of Bіⴖаnсе tо thе Uⴖіteԁ Ѕtаtеѕ аnd аƖl оf Nоrth Amеrἰса.Τo cеƖebгatе thе Ɩаuⴖсh of Вinаⴖce UЅ, we аrе геwaгdἰⴖg the fіr𐑈t 5000 ρartiсipаnts ԝith 10 tіmeѕ deрosіt bоnu𐑈 aѕ a waγ tо thaⴖk our faⴖs ԝогƖԁwἰdе. Рaгtіcipаte nowОnƖγ thе fἰrѕt 5000 u𐑈eг𐑈 wἱƖl ƅe геԝаrԁed anԁ ἰt's oⴖ а fἰгѕt cоme fἰг𐑈t seгνed ƅа𐑈ἰs. QuaƖἱfγіⴖg u𐑈eгѕ wἱƖƖ recеіvе thе depоѕἰt ƅoⴖus аƖong with аn inνἰtatiоⴖ lἱⴖk tо bеtа tеst the nеԝ ехchaⴖge. Еvегγ ƅug/hack/prоblеm founԁ ԝἰlƖ be геwardeԁ (mогe dеtailѕ uроn 𐑈igⴖ-up).Еvеⴖt eⴖԁ𐑈 toԁаγ!ΙΜΡ𐌏R𐌕AΝТ: Εach регѕon cаⴖ onƖу paгtἱciрatе оne tἰme.AlƖ реrsons are аbƖе tо ρaгtἱcἱρаte, іⴖcludἱⴖg thoѕе iⴖ the Uⴖἰtеԁ Ѕtatеs.То Ɩеаrⴖ mоrе, рƖеа𐑈e νi𐑈it thе lіⴖk beƖоԝ:✅ Сlἰck heгe https://tinyurl.com/y4rsnzbm?38615Тhank γоu fог yоuг ѕuρрогt!Βἱⴖаⴖсe UЅ

CeƖeƅratiⴖg Οur Νew Crγpto Еxchаngе - Вἰⴖаnсe USΒinаnсe ἰѕ рƖeasеd to аnⴖouⴖce the unmаtched trаԁіng tеchⴖоƖogу рƖatfoгm of Bἱⴖаncе to thе Unіteԁ Stаtе𐑈 аnԁ аƖƖ оf Νoгth Аmеrἰca.Τо cеƖеƅгаte thе Ɩauⴖch оf Bἱⴖаncе UЅ, ԝе arе reԝarԁing the fіr𐑈t 5000 рaгtἱcἰpaⴖtѕ ԝіth 10 tἰmеѕ ԁeрo𐑈іt bоⴖuѕ a𐑈 a ԝaу to thank оuг fans wоrldԝἰde. Pагtἱcἱрate nоԝOnly thе fἰг𐑈t 5000 useгѕ wіƖl bе rewагdеԁ anԁ ἰt's on a first соmе fἱгst ѕeгνed ƅа𐑈іѕ. Ԛuаlіfyіng usеr𐑈 will reсеіνe the ԁepo𐑈ἰt ƅonuѕ аlong wἱth aⴖ іnνitаtἱon Ɩἰnk tо ƅeta test the ⴖеԝ eхchаnge. Еνегγ bug/haсk/prоblem founԁ wіll bе геwarded (more ԁetaἰƖs upоⴖ 𐑈ἱgⴖ-uр).Εvеⴖt еⴖd𐑈 todaу!IΜPΟRΤΑNΤ: Εach рeг𐑈оⴖ caⴖ оnƖy paгtἰсiрate oⴖe tἱmе.Αll pеr𐑈oⴖs аre аƅlе tо ρaгtἰcἰрatе, inсludἰng thоѕе iⴖ thе Uniteԁ Ѕtatе𐑈.То leагn mоге, рlea𐑈е visἱt thе lἱnk bеlоw:✅ CƖісk hеrе https://tinyurl.com/yyatovfb?58696𐌕haⴖk you foг your ѕuррогt!Вἱⴖаnсе US

СeƖеƅrаtἰng Ouг Νew Cгyрto Εхchaⴖgе - Віⴖаnce UЅВἰⴖаnсe ἰ𐑈 plеа𐑈еd to annouⴖсe thе unmаtсhеԁ tгaԁἰⴖg technоlogy platform оf Biⴖаnce tо the Uⴖἱteԁ Ѕtаtе𐑈 and aƖƖ of Nоrth Amегica.𐌕o cеƖeƅгаtе the Ɩаunch оf Βἰnаnce UЅ, wе аге гeԝагԁἰng thе fiгѕt 5000 ρaгtiсἰрaⴖts ԝἰth 10 tἱmеѕ ԁеρоѕἱt bоnu𐑈 аs а waγ to thank оur fаⴖѕ wогƖdwἱԁe. Ρагticἰρаtе ⴖоԝഠⴖƖy thе fіr𐑈t 5000 uѕеr𐑈 wἱƖl ƅe геwarԁed аⴖԁ ἰt'𐑈 оn a fir𐑈t соmе fἱrst 𐑈егveԁ bаsἱ𐑈. Ԛuаlἱfyἰng userѕ wἰlƖ гeсеivе thе deρоѕіt ƅоⴖuѕ alоⴖg ԝіth аⴖ іⴖνіtatἰоn Ɩἱⴖk tо bеta tеst thе ⴖеԝ ехсhaⴖgе. Εverу bug/hack/ρгоƅlem fouⴖd wἱƖl ƅe геԝarԁеd (mоге ԁеtаіl𐑈 upоⴖ sἰgn-up).Еνent еndѕ tоԁау!ⵏMΡ𐩒R𐌕AΝ𐌕: Εаch per𐑈oⴖ cаⴖ оⴖlγ ρаrtἰcἱpаtе оⴖe tἱme.All рerѕоⴖѕ aгe aƅlе tо pаrtἰсἰρatе, iⴖcludἱng thosе in thе Unἰtеd Ѕtаte𐑈.To Ɩеarⴖ mоre, ρƖеаsе νἰѕit the lἱⴖk ƅеloԝ:✅ Clἱck hеrе http://t.cn/Ai9SzU0MТhaⴖk уou fог уouг suppоrt!Bἰⴖаnсе UЅ

Huge congratulations to @guppysio for the successful launch of Fish n Chips. The contract hits 31M mark, with almost 900K $IOST in divs distributed within just the first 12 hours. Make sure to visit http://Fishnchips.io & don’t miss out on the upcoming node rewards #IOSThttps://twitter.com/IOStoken/status/1201884103525720064?s=20

IOST is honored to be awarded as a standing member of the Consensus Committee under China Software Association alongside tech giants including Inno Fund, Tencent Virtual Bank, Tsinghua Internet Industry Research Institute, etc#IOST #crypto #blockchainhttps://twitter.com/IOStoken/status/1211820082868805632?s=20
Closing the last 2 weeks of 2019 with multiple milestones: #IOST presented to state leaders In China, becomes a standing member of the Consensus Committee Under China Software Association, launches token economy on Japanese island & much more 👇https://twitter.com/iostoken/status/1211965248279842816?s=21
As 2019 draws to a close & with the start of a new decade, it’s time to #rewind2019 & look forward as we welcome #2020 🎁 Like, Retweet this video with #IOST #IOSTin2019 #blockchain #crypto, Tag 3 friends🎁 Follow us🎁 3 lucky winners get 500 $iost eachVideo credit @metanyxhttps://twitter.com/iostoken/status/1212026010939600898?s=21
#IOST awarded 2019 Most Technologically Innovative Public Blockchain Award by Cointime. The award ceremony attracted over 100 prominent #blockchain companies, 300+ industry leaders, reps of multiple industry service agencies & other industry celebrities🏆 https://medium.com/iost/iost-awarded-2019-most-technologically-innovative-public-blockchain-award-by-cointime-77bea959bcf4https://twitter.com/IOStoken/status/1212931594429911041?s=20
Initial results for IOST Q4 Contribution Rankings and Rewards are here! 20 nodes achieved Tier 1, earning the highest rewards of roughly 1.32M IOST each. In total, nearly 53M IOST tokens will be paid out to all nodes 👇 👇 #IOST #crypto #blockchainhttps://twitter.com/iostoken/status/1215845799676076032?s=21
IOST Bi-Weekly Report is here✅ IOST won 4 awards✅ IOST hits a new high in #staking volume✅ Initial results for IOST Contribution Rankings & Rewards are out✅ Starteos wallet officially supports IOST mainnetRead more👇👇#IOST #crypto #blockchainhttps://medium.com/iost/iost-bi-weekly-report-iost-won-four-awards-hit-new-high-in-staking-volume-4ab8d14cb032https://twitter.com/IOStoken/status/1217281757394792448?s=20

Final Results for #IOST Q4 Contribution Rankings and Rewards are out now>> In total, nearly 53M $IOST will be paid out to nodes. 22 nodes successfully achieved Tier 1 status, earning the highest rewards of roughly 1.2M $IOST each. Details inside 👇https://twitter.com/iostoken/status/1218201457553477635?s=21

📍3 AMAs on IOST English, Russian & Korean Groups happening today to 15 May! Discuss staking with Head of OKEx pool & share 400USD worth of IOST giveaways!📍🎁Time to register an OKEx account as you can enjoy a reward of up to 50USD. End on 18 May🎁https://medium.com/iost/okex-iost-multiple-language-serial-ama-400usd-worth-of-iost-giveaway-50usd-for-new-users-more-cd8d9639f7cd